Неизвестный исполнитель - Адыгэ нысэ унэ идошэ

На этой странице можно найти текст песни Неизвестный исполнитель - Адыгэ нысэ унэ идошэ, прослушать композицию онлайн в хорошем качестве в формате mp3 и скачать на высокой скорости

Артист: Неизвестный исполнитель

Название трека: Адыгэ нысэ унэ идошэ

Время проигрывания: 04:05

Добавлено: 2016-10-05

Прослушали: 517

Скачать

Дискография исполнителя Неизвестный исполнитель
Текст песни:

Адыгэ нысэ унэ идошэ.

(псалъ. Бахъуэ Бет1ал)

Адыгэ пшынэм щ1ыгур къыпэджэмэ,
Уойрэ, нысэ идошэ,
Бжэ1упэ джэгум къуажэр зэхишэмэ,
Хъуэхъубжьэ усэр псэм зэпидзыжмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Ей, жи, адыгэ лъахэ,
Ей, жи, си хабзэ дахэ,
Дарий 1эщхьэху,
Къамэ 1эпщэху,
Нэ ф1ыц1э нэху,
Джэгу, умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Хьэзыр 1упэхуу ди щауэ уардэхэм
Уойрэ, нысэ идошэ,
Ди лъэпкъ гурыщ1эр я уэредадэмэ,
Дыгъэр зэхъуапсэр я дыщэидэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Ей, жи, адыгэ лъахэ,
Ей, жи, си хабзэ дахэ,
Дарий 1эщхьэху,
Къамэ 1эпщэху,
Нэ ф1ыц1э нэху,
Джэгу, умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Гъатхэм и дахэр лъахэм къырихьэмэ,
Уойрэ, нысэ идошэ,
Бжьыхьэм и бэвыр жьэгум къыдилъхьэмэ,
Къалъхуа Мазэщ1эр и нэмыс щыпкъэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ

Ей, жи, адыгэ лъахэ,
Ей, жи, си хабзэ дахэ,
Дарий 1эщхьэху,
Къамэ 1эпщэху,
Нэ ф1ыц1э нэху,
Джэгу, умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

И фоужь матэр дадэ икъутэмэ,
Уойрэ, нысэ идошэ,
Пшэплъыфэ 1упэм хуахьыр фоущхьэмэ,
Ф1ыгъуэ къепхъыхыр уэшхыу къытешхэмэ,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Ей, жи, адыгэ лъахэ,
Ей, жи, си хабзэ дахэ,
Дарий 1эщхьэху,
Къамэ 1эпщэху,
Нэ ф1ыц1э нэху,
Джэгу, умыпсэху,
Адыгэ нысэ унэ идошэ,
Уойрэ, нысэ идошэ.

Видео клип Адыгэ нысэ
Добавить комментарий    Copyright 2014-2019 | rusongplays.ru